§ 1 Navn

Foreningens navn er Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn

§ 2 Formål 

Foreningens formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme

Foreningens hjemsted er Haderslev kommune

Foreningen skal søge at opnå sit formål gennem afholdelse af møder, oplysende virksomhed som foredrag, kurser, udstillinger og praktisk vejledning i biavl.

Foreningen skal så vidt muligt opretholde en skolebigård, der bl.a. bruges til undervisning, demonstration og oplysningsvirksomhed.

Foreningen er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.

§ 3 Medlemsskab 

Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.

Aktive medlemmer er tillige medlemmer af Danmarks biavlerforening.

Lokalmedlemmer er alene medlem af lokalforeningen og nyder dermed ikke de ordinære rettigheder i Danmarks biavlerforening, ligesom de ikke har stemmeret i sager som vedrører Danmarks Biavlerforening.

Lokalmedlemmer kan på lige fod med aktive medlemmer deltage i foreningens aktiviteter.

Som lokalmedlem kan optages:

 • Tidligere aktive medlemmer af denne eller anden forening under DBF, når disse efter min. 3 års aktivt medlemskab, ønsker at reducere deres biavl til max. 3 bifamilier, f.eks. ved overgang til pension.
 • Aktive medlemmer i andre foreninger under DBF optages som lokalmedlemmer i foreningen.
 • Deltagere på foreningens begynderkursus er desuden lokalmedlem i et år, regnet fra starten af kurset.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om 3 års medlemskab for optagelse som lokalmedlem.

Kontingent:

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og omfatter, for aktive medlemmer, tillige kontingent til DBF.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes hvert år inden udgangen af november måned.

Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med 1 stemme.

Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse, ved E-mail/ SMS eller brev til medlemmerne, samt ved annoncering i Tidsskrift for Biavl.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 15 medlemmer forlanger det.

Generalforsamlinger afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskaber og budget, herunder kontingentfastsættelser.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af bestyrelse og suppleant.
 7. Valg af delegerede/valgforbund (jvf. DBF's vedtægter § 7)
 8. Valg af bilagskontrollant og suppleant.
 9. Eventuelt.

Forsalg som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsættes skriftligt til formanden senest 14 dage for generalforsamlingens afholdelse.

Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Afstemninger afholdes skriftligt, blot et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

På generalforsamlingen kan der stemmes med fuldmagt, idet et medlem dog højest kan møde med en fuldmagt.

Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigent og referent.

§ 5 Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, samt 1 suppleant for disse.

Bestyrelsesmedlemmer og de 2 billagskontrollanter vælges for en toårig periode med halvdelen hvert år, suppleanter vælges for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt formand for skolebigårdsudvalget. Formanden for skolebigårdsudvalget bør være registreret som ”Kyndig biavler”

Bestyrelsen holder møde når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsesmøder indkaldes med 8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutnings­dygtig, når én mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der føres referat fra bestyrelsesmøderne.

Tegningsret

Foreningen tegnes af Formand og kasserer i forening, i særlige tilfælde kan bestyrelsen tilkende andre bestyrelsesmedlemmer tegningsret iht. beslutning på et bestyrelsesmøde. 

Formanden er det direkte forbindelsesled mellem Danmarks Biavlerforening og Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn.

§ 6 Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra 1/10 til 30/9.

Kassereren fører foreningens regnskab og har desuden ansvaret for det økonomiske mellemværende mellem Danmarks Biavlerforening og Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn.

Der føres selvstændigt regnskab for skolebigården

Foreningens regnskab, samt regnskab for skolebigården kontrolleres af de valgte bilagskontrollanter og godkendes af generalforsamlingen.

Foreningens midler skal placeres på en særskilt konto i et pengeinstitut.

I foreningens formue indgår Christian Erlangs Mindelegat. Afkast fra legatet kan anvendes af bestyrelsen i overensstemmelse med Christian Erlangs ønske. Bestyrelsen kan højest anvende 10 % af den oprindelige kapital pr kalenderår. Ved anvendelse af mere end 10 % af den oprindelige kapital skal anvendelsen godkendes på en generalforsamling.

§ 7 Skolebigården 

Skolebigården drives af skolebigårdsudvalget, som består af den konstituerede formand, samt 3 brugere af skolebigården, som vælges blandt skolebigårdens aktive/ lokalmedlemmer på det første ordinære møde i juni måned, i skolebigården. Valget gælder for et år.

Indtægter fra salg af skolebigårdens honning og bifamilier administreres af skolebigårdsudvalget og skal primært anvendes til driften af denne.

Der føres selvstændigt regnskab for skolebigården.

Regnskabsåret for skolebigården følgere Biavlerforeningen for Haderslev og Omegns regnskabsår.

Skolebigården tegnes af formanden for skolebigårdsudvalget + yderligere et medlem af skolebigårdsudvalget i forening.

Der føres referat fra møder i skolebigårdsudvalget.

Formanden for skolebigårdsudvalget er ansvarlig for skolebigårdens regnskab og budget.

§ 8 Opløsning 

Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.

Besidder foreningen formue eller formueværdi ved foreningens eventuelle opløsning, båndlægges formuen eller formueværdien hos Danmarks Biavlerforening. Starter der en ny lokal biavlerforening, tilsluttet Danmarks Biavlerforening, i Haderslev indenfor 5 år efter opløsningsdatoen, er Danmarks Biavlerforening pligtig til at frigive den båndlagte formue eller formueværdi til denne nye forening. Er der ikke startet en ny biavlerforening senest 5 år efter opløsningsdatoen, tilfalder foreningens formue eller formueværdi Danmarks Biavlerforening.

§ 9 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

§ 10 Ikrafttræden 

Nærværende vedtægter træder i kraft den 16. november, 2017

Samtidig hermed annulleres gældende vedtægter for Haderslev og Omegns Skolebigård

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. november, 2017

 

 

Link til download af vedtægterne