Biavlerforening for Haderslev og Omegn

Det hele startede d. 5. oktober 1891, hvor en kreds af biavlere ved et møde i Haderslev besluttede at starte en forening for biavlere i hele " Haderslev Østeramt"

Formålet med stiftelsen af denne biavlerforening var primært, at sikre at foreningens medlemmer kunne få det for biavlere så vigtige blad "Tidsskrift for Biavl, til en betydelig nedsat pris.

Foreningen talte ved sin stiftelse 73 medlemmer, som den valgte formand, Gårdejer Claus Bonde, i sin annoncering af den nye forening, meddelte at han håbede ville øges til 100 medlemmer ved den kommende generalforsamling i december.

Stiftelsen af foreningen blev som det fremgår af nedenstående, meddelt i Tidsskrift for Biavl, den 1. novenber 1891.

 For de som måske ikke finder det så let at læse den "krøllede" skrifttype er teksten her i nutidig format:

(Bemærk at Teksten er forfattet i en Tid hvor Navneord blev skrevet med Stort Begyndelsesbogstav og å med aa)

Haderslev Biavlerforening:

Jeg har hermed den Fornøjelse at meddele Dem at der den 5. Oktober er stiftet en Biavlerforening i Haderslev under Navn af " Biavlerforening for Haderslev og Omegn," som væsentlig vil komme til at omfatte hele Haderslev Østeramt. Til Formand blev valgt Gaardejer Cl. Bonde, Hammelev, til Næstformand Gaardejer  H. Juul til Megnsgaard, og til Sekretær Gaardejer P. Petersen i Kabdrup.

Indmeldt er der 73 Medlemmer, som jeg haaber vil naa 100 ved næste Generalforsamling i December. Medlemsbidraget blev fastsat til 2 Rmk. (Rigsmark), imod at hvert Medlem gratis faar et Eksemplar af Tidsskrift for Biavl.

Cl. Bonde.